برنامه ريزي و مديريت منابع آب
سازه هاي هيدروليكي
آب و توسعه پايدار
كشاورزي،آبخيزداري و مديريت آب و خاك
مديريت كيفي منابع آب
 مديريت سيلاب

هیدرولوژی
وقايع حدى، تغيير اقليم و هواشناسي
پايش و ارزيابي بحران هاي محيطي
پايداري اكوسيستم هاي آبي
چرخه هيدرولوژيكي
خشکسالی
فرسایش و رسوب
هیدروانفورماتیک و محاسبات نرم
حقوق ،اقتصاد و حسابداری آب
هیدروژئولوژی و آبهای زیرزمینی
مهندسی رودخانه
مهندسی بنادر و علوم دریایی
آمايش زمين و سنجش از راه دور (RS)
سيستم اطلاعات جغرافيايي   (GIS)
مديريت پايدار و حفاظت خاك
فرسايش خاك
بهسازي و حاصلخيزي خاك
مدیریت بهره برداری و حفاظت آبخوان
سیستم های برقابی
آلودگي زيست محيطي
جنبه هاي زيست محيطي در علوم آب و خاك
پدافند غيرعامل در علوم محيطي
بهداشت،ايمني و محيط زيست  (HSE)
طراحي و مهندسي محيط زيست
جغرافيا و علوم محيطى
اكوتوريسم و گردشگرى
فناورى هاى نوين در علوم محيطى
ريزگردها و چالش هاى مربوط
بازیافت آب و باز چرخانی پساب
استفاده مجدد پساب در کاربردهای صنعتی
استفاده مجدد پساب در کشاورزی